Organizers

  • Volker Koch (LBNL, USA)

  • Krzysztof Redlich (University of Wroclaw, Poland)

  • Anar Rustamov (GSI, Germany)

  • Johanna Stachel (Physikalisches Institut, Universität Heidelberg, Germany)

  • Joachim Stroth (Institut für Kernphysik, Goethe-Universität/GSI, Germany)

  • Nu Xu (LBNL, USA)