June 18, 2019
Beschleuniger Besprechungszimmer (SE1 124c)
Europe/Berlin timezone

Agenda of the next Machine Meeting (18.06.2019):

1) approval meeting minutes

2) Follow-up of action items

3) status update

Starts Jun 18, 2019 14:00
Ends Jun 18, 2019 15:30
Europe/Berlin
Beschleuniger Besprechungszimmer (SE1 124c)