22-28 September 2015
Crete, Greece
Europe/Athens timezone